O Nas

Firma Revers zapra­sza do nowo otwar­tego salonu meblo­wego w Sła­wę­cinku koło Inow­ro­cła­wia przy dro­dze nr 25 (Inow­ro­cław – Byd­goszcz). 

 

W cią­głej ofer­cie posia­damy duży wybór mebli czo­ło­wych pol­skich pro­du­cen­tów. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naj­lep­szych wytwór­ców spra­wia, że utrwa­lili oni w swo­ich pro­duk­tach całą moc drze­miącą w struk­tu­rze drewna i nie­po­wta­rzalny cha­rak­ter pły­nący z natury. Dzięki odpo­wied­nio dobra­nym mate­ria­łom oraz dzięki wyjąt­ko­wej jako­ści wyko­na­nia zapew­niają one kom­fort użyt­ko­wa­nia przez dłu­gie lata. Klienci zazwy­czaj ocze­kują mebli trwa­łych, solid­nych i funk­cjo­nal­nych, meble które my ofe­ru­jemy są rów­nież piękne i nie­po­wta­rzalne w swo­jej for­mie. Łączą one modne trendy euro­pej­skiego wzor­nic­twa jak i solid­ność rodzi­mego rze­mio­sła. Posia­damy meble zarówno skrzy­niowe jak i tapi­ce­ro­wane. Można je naby­wać w kom­ple­tach jak i poje­dyn­cze sztuki. 

 

Nasz salon otwarty jest 6 dni w tygo­dniu, w bar­dzo dogod­nych godzi­nach. Posia­damy duży par­king dla klien­tów oraz bramę umoż­li­wia­jącą łatwy zała­du­nek. 

 

Zapra­szamy!